Grekokatolicyzm

Kościół Greckokatolicki (Ukraiński Kościół Greckokatolicki, Kościół Bizantyjsko-Ukraiński) wywodzi się z tradycji bizantyjskiej. W 1596 roku część biskupów kijowskiej (ortodoksyjnej) metropolii zawarła w Brześciu unię z Kościołem Rzymsko-Katolickim, uznając zwierzchność papieża, ale zachowując m.in. swój własny obrządek, odrębne prawo kanoniczne i hierarchię kościelną. Unia brzeska zapoczątkowała głębokie podziały w kościele wschodnim, jej zwolenników zaczęto określać mianem unitów, a przeciwników dyzunitami.

Unici mieli swojego duszpasterza, ale aż do XVIII wieku nie posiadali na terenie miasta własnej świątyni. W 1785 roku do Krakowa sprowadzono zakon oo. Bazylianów, którzy otrzymali jako rekompensatę kościół filialny oo. Bernardynów przy zbiegu ul. św. Jana i św. Tomasza, parafia przetrwała jednak tylko do 1801 roku, kiedy to klasztor trafił w ręce prywatne. Obecnie jedyną pozostałością jest absyda w podworcu budynku, gdzie mieści się jedno z najstarszych kin w Krakowie.