Grekokatolicyzm

Kościół Greckokatolicki (Ukraiński Kościół Greckokatolicki, Kościół Bizantyjsko-Ukraiński) wywodzi się z tradycji bizantyjskiej. W 1596 roku część biskupów kijowskiej (ortodoksyjnej) metropolii zawarła w Brześciu unię z Kościołem Rzymsko-Katolickim, uznając zwierzchność papieża, ale zachowując m.in. swój własny obrządek, odrębne prawo kanoniczne i hierarchię kościelną. Unia brzeska zapoczątkowała głębokie podziały w kościele wschodnim, jej zwolenników zaczęto określać mianem unitów, a przeciwników dyzunitami.

W 1808 roku kościół p.w. św. Norberta przy ul. Wiślnej, należący do klasztoru ss. Norbertanek, został przekazany na potrzeby parafii greckokatolickiej. Pod koniec XIX wieku do krakowskiej wspólnoty grekokatolików należało blisko 2 tys. wiernych, w tym wielu wybitnych uczonych, którzy wnieśli duży wkład w rozwój kultury ukraińskiej i polskiej. Do parafii należeli także wierni z innych miast w Małopolsce, które nie posiadały własnej cerkwi.