Grekokatolicyzm

Kościół Greckokatolicki (Ukraiński Kościół Greckokatolicki, Kościół Bizantyjsko-Ukraiński) wywodzi się z tradycji bizantyjskiej. W 1596 roku część biskupów kijowskiej (ortodoksyjnej) metropolii zawarła w Brześciu unię z Kościołem Rzymsko-Katolickim, uznając zwierzchność papieża, ale zachowując m.in. swój własny obrządek, odrębne prawo kanoniczne i hierarchię kościelną. Unia brzeska zapoczątkowała głębokie podziały w kościele wschodnim, jej zwolenników zaczęto określać mianem unitów, a przeciwników dyzunitami.

Po II wojnie światowej także krakowskich grekokatolików spotkały represje ze strony władz komunistycznych, aresztowania i deportacje. W 1947 roku zlikwidowano greckokatolicką parafię. Przez kilka dziesięcioleci wierni spotykali się na nabożeństwach w kościele św. Katarzyny.