Grekokatolicyzm

Kościół Greckokatolicki (Ukraiński Kościół Greckokatolicki, Kościół Bizantyjsko-Ukraiński) wywodzi się z tradycji bizantyjskiej. W 1596 roku część biskupów kijowskiej (ortodoksyjnej) metropolii zawarła w Brześciu unię z Kościołem Rzymsko-Katolickim, uznając zwierzchność papieża, ale zachowując m.in. swój własny obrządek, odrębne prawo kanoniczne i hierarchię kościelną. Unia brzeska zapoczątkowała głębokie podziały w kościele wschodnim, jej zwolenników zaczęto określać mianem unitów, a przeciwników dyzunitami.

Chrzest jest pierwszym i najważniejszym sakramentem, który oczyszcza człowieka z wszystkich grzechów. Podczas sakramentu odprawiana jest modlitwa nad wodą i olejem, którym następuje pomazanie na czole, uszach, piersiach, plecach, rękach i nogach. Są to symboliczne gesty, które mają określony sens. Pomazanie uszu ma symbolizować otwarcie na słuchanie wiary i przyjęcie głosu  Ewangelii. Po namaszczeniu olejem, kapłan trzykrotnie zanurza dziecko w wodzie święconej mówiąc „Chrzci się sługa Boży (imię) w imię Ojca, i Syna, i Ducha Świętego”. Następnie ubiera ochrzczone dziecko w białą odzież mówiąc „Przyobleka się sługa Boży (imię) w szatę prawdy, w imię Ojca, i Syna, i Ducha Świętego”. Po czym podaje zapaloną świecę mówiąc „Przyjmij tę palącą się świecę i staraj się w całym życiu twoim oświecać się światłem wiary i dobrych uczynków, żebyś, gdy przyjdzie Pan, mógł radośnie wyjść na spotkanie Jego ze wszystkimi świętymi i wejść bez przeszkód do przybytku niebiańskiego, chwały Jego i królować z Nim w nieskończone wieki. Amen”.