Grekokatolicyzm

Kościół Greckokatolicki (Ukraiński Kościół Greckokatolicki, Kościół Bizantyjsko-Ukraiński) wywodzi się z tradycji bizantyjskiej. W 1596 roku część biskupów kijowskiej (ortodoksyjnej) metropolii zawarła w Brześciu unię z Kościołem Rzymsko-Katolickim, uznając zwierzchność papieża, ale zachowując m.in. swój własny obrządek, odrębne prawo kanoniczne i hierarchię kościelną. Unia brzeska zapoczątkowała głębokie podziały w kościele wschodnim, jej zwolenników zaczęto określać mianem unitów, a przeciwników dyzunitami.

Lidia Kuryłło

Grekokatolik

Biogram

Lidia Kuryłło (ur. 1928) – grekokatoliczka urodzona w Lesznie k. Poznania; biolog, pracowała w laboratorium Akademii Medycznej; Polska Łemkini ruskiego pochodzenia – jak o sobie mówi. Gdy wybuchła wojna została wysiedlona z Wielkopolski. W 1940 r. przyjechała do Krakowa, gdzie była rodzina ze strony ojca. Zamieszkała przy ul. Grodzkiej. Gdy w 1947 r. cerkiew przy ul. Wiślnej została zamknięta, uczestniczyła w rz-kat. życiu religijnym parafii Wszystkich Świętych, do 1998 r. – odzyskania świątyni.