Kościół Ormiańskokatolicki

Ormianie pochodzą z Armenii, pierwszego kraju na świecie, który przyjął chrześcijaństwo już na początku IV w. Społeczność ormiańska przez wiele wieków żyła w rozproszeniu (diasporze). Na terenie Królestwa Polskiego znaleźli się w XIV w., po przyłączeniu Rusi Halicko-Włodzimierskiej przez Kazimierza Wielkiego. Ormianie zajmowali się przeważnie handlem i rzemiosłem, byli chętnie wysyłani przez polskich królów jako posłowie np. do Imperium Osmańskiego czy Persji, ze względu na znajomość orientalnych języków oraz kontakty handlowe. Najważniejszym ośrodkiem życia ormiańskiego w Polsce był Lwów, gdzie do dziś zachowała się XIV wieczna archikatedra obrządku ormiańskiego. Liczne skupiska Ormian znajdowały się także na Podolu, Pokuciu, Rusi Czerwonej, Wołyniu i w Kijowie . Ciekawym, niezwykle charakterystycznym, przykładem kultury Ormian w Polsce są kupieckie kamienice na Rynku w Zamościu, gdzie sprowadził ich pod koniec XVI w. Jan Zamoyski.