Prawosławie

Prawosławna parafia w Krakowie została założona w 1923 roku. W następnym roku powstał Polski Autokefaliczny Kościół Prawosławny, zrywając zależność hierarchii kościelnej od metropolity moskiewskiego.

W średniowieczu Małopolska,  na czele z Krakowem, posiadała bardzo silne związki z Rusią, zarówno przez ożywione kontakty handlowe, jak i małżeństwa przedstawicieli dynastii Piastów z ruskimi księżniczkami. W połowie XIV wieku Kazimierz Wielki przyłączył Ruś Halicko-Włodzimierską, co zapewne spowodowało także napływ prawosławnych do stolicy Królestwa. Przy Akademii Krakowskiej (założonej w 1364 roku) funkcjonowała tzw. bursa ruska, ufundowana jeszcze przez królową Jadwigę. Na terenie Kleparza w średniowieczu istniał kościół p.w. Krzyża Świętego, w którym mieli gromadzić się na nabożeństwach prawosławni wierni, jedynym zachowanym śladem po tej świątyni jest dzisiejszy plac Słowiański. Za sprawą małżeństwa Władysława Jagiełły z Jadwigą Andegaweńską, a następnie wyboru Jagiełły na króla, dochodzi do unii personalnej Polski z Wielkim Księstwem Litewskim, zdominowanym przez wyznawców prawosławia. Od tego momentu coraz więcej wyznawców Kościoła ortodoksyjnego przybywało do Krakowa, szczególnie za czasów Zofii Holszańskiej, księżniczki ruskiej, czwartej żony Władysława Jagiełły, matki następców tronu – Władysława III i Kazimierza Jagiellończyka. Za panowania pierwszych Jagiellonów duchowieństwo prawosławne zostało zrównane w prawach i przywilejach z katolickim, wtedy także kijowska metropolia uniezależniła się od patriarchy Konstantynopola. Pod koniec XV wieku w Krakowie ukazuje się starosłowiański Psałterz i inne liturgiczne księgi pisane w języku starocerkiewnosłowiańskim, co dowodzi, że miasto było liczącym się wówczas ośrodkiem kultury i duchowości dla prawosławnych. Kraków dzięki swojemu położeniu na ważnych europejskich szlakach handlowych był także miejscem, gdzie spotykali się ludzie z niemal całej Europy. Nad Wisłę w średniowieczu i epoce nowożytnej chętnie przybywali też kupcy greccy, pośredniczący w wymianie handlowej między Wschodem i Zachodem. Na Kazimierzu posiadali oni nawet własną, niewielką świątynię.