Prawosławie

Prawosławna parafia w Krakowie została założona w 1923 roku. W następnym roku powstał Polski Autokefaliczny Kościół Prawosławny, zrywając zależność hierarchii kościelnej od metropolity moskiewskiego.

Unia z Kościołem rzymskokatolickim, zawarta w Brześciu w 1596 roku przez część biskupów kijowskiej metropolii zapoczątkowała głębokie podziały w kościele wschodnim, co miało także swoje negatywne skutki polityczne. W XVII wieku wierni prawosławni pozbawieni zostali przywilejów, nadanych im jeszcze za panownaia dynastii jagiellońskiej, m.in. prawosławna hierarchia kościelna nie była traktowana na równi z katolicką. W 1686 roku na mocy tzw. traktatu Grzymułtowskiego, Rosja uzyskała oprócz lewobrzeżnej Ukrainy także „sprawowanie pieczy” nad wyznawcami prawosławia w Rzeczpospolitej, co w kolejnych dziesięcioleciach wykorzystywali carowie.